Πίνακες κατάταξης, βαθμολογίας και απορριφθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ Καθαριότητας της ΣΟΧ 3/2018 της ΕΦΑΑΡΚ. (Πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας στο Μουσείο Τεγέας).
Λήψη αρχείου